4+1 Trails

O verdadeiro triunfo é completalos.

Preparado para o desafío?

AROUSA NORTE 2018

REVOLUTRION TRAIL SERIES

REGULAMENTO

Tod@s aquel@s inscrit@s para participar no circuito Arousa Norte 2018 - Revolutrion Trail Series, coma en calquer proba individual que o conforma, sométense ao seguinte regulamento:

 

PERCORRIDO:

 

 • O percorrido desenrolarase sobre un circuito con piso de terradebidamente sinalizado.
 • A organización non pode garantir a cobertura en todo o longo do percorrido.
 • A organización, nun punto determinado do percorrido, establecerá un control para retirar a todolos participantes sin dorsal.
 • Os participantes están obrigados a informar do seu abandono no control de chegada.
 • Establécense un tempo máximo de 2:15 horas para a realización  de cada proba (o Ultratrail ten uns tempos diferenciados, consultar). A partir dese intre os corredores que permanezan en ruta deberán abandonala e non se garantirá a súa cobertura.

 PARTICIPANTES:

 

 • Está rigurosamente prohibido o acompañamento dos participantes mediante o uso dalgún vehículo de apoio. A non contemplación desta norma implicará a descalificación dos atletas acompañados.
 • Os membros da organización teñen potestade para retirar da proba a calqueira participante si consideran que a condición física ou a súa actitude o requer, asi como a todos aqueles que corran sin dorsal.
 • Os participantes están obrigados a auxiliar a outros participantes que precisen de axuda, así como a respetar as regras de circulación nos tramos e cruces de carreteiras.
 • Os participantes están cubertos por un seguro de accidentes deportivo nas seguintes condicións:
  • Finamento por accidente: 10.000 €
  • Invalidez por accidente: 12.000 €
  • Asistencia sanitaria en centros concertados: 6.000€
 • Os participantes asumen que existe o risco dun accidente de gravidade, e están nas súas mans prever e minimizar ese risco evitando unha actuación que o poña en peligro a él ou a terceiros.
 • Os participantes son conscientes que non sempre se pode acceder cos servicios de emerxencia adecuados a todas as zonas do percorrido.
 • Os participantes deben empregar con dilixencia os equipos de protección propios adecuados ademais daqueles que a organización considere obrigatorios. Os equipos de protección deben empregarse sempre ca finalidade e uso que foron deseñados.
 • Os participantes son responsables daquelas accións que causen un dano moral, material ou físico a outros participantes e a terceiras persoas.
 • A idade mínima é de 18 anos. Calquer membro da organización pódelle pedir a un participante que acredite a súa idade co DNI (ou similar).
 • Arousa Natureza e Ocio non se fai responsable dos danos morais ou materiais que ocasione a participación nesta carreira.
 • A organización facilitará o tempo final da proba, non se dispondrá de tempos intermedios.
 • Cada participante é o responsable de localizar e seguir as marcas que balizan o percorrido.
 • Os participantes autorizan á organización a utilizar a imaxe fotográfica ou videográfica dos corredores durante a proba e a súa vinculación co evento.
 • Os participantes están obrigados a informar do seu abandono no control de chegada.

 

AVITUALLAMENTOS E DUCHAS:

 

 • En todas as probas haberá avituallamento intermedio líquido. (Consultar avituallamentos específicos para o Ultratrail do Barbanza).
 • Disporase de un avituallamento final de líquido e sólido na liña de meta.
 • A organización dispón de recipientes para depositar os restos e envases, a non utilización deles supondrá a descalificación do participante.
 • Facilitarase acceso a duchas e aseos ao remate de cada proba.

 

MATERIAL:

 

 • É recomendable antes de tomar a saida portar un bidón ou recipiente con líquido e en cantidade suficiente que permita chegar ós avituallamentos indicados.
 • É recomendable levar un teléfono móvil con batería e saldo para estar en contacto ca organización si fora preciso.
 • É obrigatorio levar roupa axeitada ás condicións climatolóxicas reinantes no día da proba. A organización resérvase o dereito a retirar a calquer corredor que non cumpla esta recomendación.
 • A tódolos/as participantes facilitaráselle un dorsal, que deberán levar en lugar visible (a altura do peito) ata o remate da carreira, sendo descalificado o corredor que chegue sen dorsal.
 • Facilítarase un chip a todos os participantes que deberá situar no lugar indicado nas instruccións para a súa correcta lectura nos puntos de control, si o corredor non devolve o chip (ou dispositivo GPS no caso da ruta A) ao remate da proba deberá abonar o importe do mesmo á empresa proveedora.
 • A organización non se responsabiliza do deterioro, perda, ou extravío do material empregado durante a proba.
 • O Ultratrail do Barbanza ten uns requisitos de MATERIAL OBLIGATORIO propios: consultaos aqui.

 

RETIRADA DE DORSAIS:

 

 • O mesmo día da proba no lugar de saída, dende as 09:45 h. ata 15 min antes da saída de cada unha das carreiras.
 • Si a organización o solicita debe acreditarse con documento oficial a titularidade do dorsal.
 • Recoméndase seguir as instruccións da organización e dirixirse á mesa indicada ca inicial do seu apelido para axilizar a retirada.
 • E imprescindible para a retirada do dorsal ter presentado (pódese presentar no momento) a FOLLA DE RESPONSABILIDADE E MANIFESTACIÓN; a organización resérvase o dereito a non entregarlle o dorsal a aquel participante que non a tivera presentado.

 

DESCALIFICACIÓNS:

 

 • Si o participante amosara unha conducta antideportiva.
 • Si o participante retira sinais da carreira.
 • Si o participante non remata o percorrido.
 • Si o participante non atende as indicacións da organización.
 • Si o participante non porta o material obrigatorio.
 • Si o participante atenta contra o medioambiente.
 • Si o participante non auxilia a outro participante que o solicite.
 • Si o participante abandona o percorrido ca finalidade de atallar ou adiantar a outros participantes.
 • Si o participante pon en risco a súa integridade ou a de outros participantes cunha conducta manifestamente temeraria.

 

OUTRAS CONSIDERACIÓNS:

 

 • Calquer outra disposición non recolleita neste regulamento resolverao a organización. Non cabendo recurso.
 • A organización resérvase o dereito a modificar os percorridos, ou incluso a suspender a proba de existir algunha alerta meteorolóxica e/ou o aconsellen as autoridades; de acontecer este suposto, trasladaríase ao sábado 6 de maio no mesmo horario e co mesmo formato.
 • Calquer tipo de reclamación deberá ser realizada inmediatamente despois do remate da proba para non entorpecer o desenvolvemento da mesma.
 • Arousa Natureza e Ocio non se fai responsable dos danos físicos, morais ou materiais que ocasione a participación nesta carreira.
 • O descoñecemento deste regulamento non exime do seu cumprimento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Consulta o regulamento

Recomendamos ler con atención e solicitar aclaración daqueles puntos nos que albergues dúbidas

Trofeos

Dúas categorías: Senior e Veterán

Cál che corresponde?

Inscricións e clasificacións

Nun só click inscríbete e consulta a clasificación de edicións anteriores.

Pregunta e respondemos

Para todo aquelo que nos poda quedar atrás, aquí podes consultalo ou preguntalo.

Mantente informado en:

Aquí aclarámosche as dúbidas:

638811000